logo_ny.png

FØDSEL

Såfremt forældrene er gift, bliver fødslen automatisk meddelt fra sygehuset. Hvis forældrene ikke er gift, skal den anmeldes senest 14 dage efter fødslen til præsten. Man skal samtidig aflevere en underskrevet omsorgs- og ansvarserklæring.DÅB ELLER NAVNGIVELSE
Sker inden der er gået et halvt år ved henvendelse præsten.NAVNEÆNDRING

Se www.personregistrering.dk for lovtekst og blanketter. Bemærk nye regler for betaling.VIELSE

Henvendelse til præsten. Prøvelsesattest fås gennem kommunen i bopælskommunen eller

ved digitalt at udfylde ægteskabserklæring på www.vejle.dk/vielse
eller
http://www.vejle.dk/Borger/Familie-boern-og-unge/Parforhold-og-aegteskab.aspx

Begge parter skal have Nem Id.

.DØDSFALD

Anmeldes senest to dage efter til den kirkebogsførende sognepræst i det sogn, hvor afdøde havde bopæl. Kirkelig begravelse eller bisættelse aftales med præsten. 

 


INDMELDELSE I FOLKEKIRKEN

En dåb er en indmeldelse i Folkekirken. Hvis ikke man er døbt, aftaler man dåb med præsten. Men hvis man er døbt og gerne vil gen-indmeldes i Folkekirken, kan man sende et brev til præsten med sit cpr.nummer og sit ønske om genoptagelse i Den danske Folkekirke.

 

ANTAL SALMER OG LÆSNINGER VED GUDSTJENESTEN I VORES KIRKER

Menighedsrådet har besluttet at gudstjenesten fremover har 2 læsninger fra Biblen og 4 salmer. Ellers har det være 5 salmer og 3 læsninger. Begrundelsen er at det er en fordel kun at skulle forholde sig til to tekststeder. Det er også en erkendelse af, at gudstjenesten ikke nødvendigvis bliver bedre af at være længere, men at to læsninger og fire salmer virker passende. Det vil løbende tages op og ved højtider og i øvrigt efter præstens/vikarpræstens skøn er der altid mulighed for at tage en læsning og en salme mere.


 

GUDSTJENESTENS GANG I KOLLERUP OG VINDELEV (Prøveordning)

Klokkeringning ved graver
Præludium ved organist
Indledning v. præsten

1.salme


Bøn
Læsning fra Gammel Testamente eller epistel (stående)

Trosbekendelsen siges i kor stående (se i højre kollonne)

Derefter synges verset (DDS123,7):

Lad verden ej med al sin magt
os rokke fra vor dåbespagt
men giv at al vor længsel må
til dig, til dig alene stå


2. salme (*dåbens plads)
 

Læsning af evangeliet fra Ny Testamente (stående)

Prædiken
Apostolsk velsignelse (stående) 

3. salme

 

Kirkebøn

 

ALTERGANG
Indledende nadververs (296,8):
Kom, fredens, kærlighedens Ånd - almægtig som Guds højre hånd
og gør til ét os fjern og nær - som have liv og sandhed kær!
Indledning
Bøn
Fadervor i kor
Indstiftelsen – Alle rejser sig – Altergang
Nadververs efter altergang (296,9):
Vær altid hos os, stærk og mild - med livets lys og Himlens ild
med sandheds ord og nådens røst - med stadigt håb og evig trøst! 


Fadervor i kor (ved gudstjenester uden altergang)


Velsignelse. Alle rejser sig og synger med på: amen, amen, amen

4. Salme
Meddelelser ved præsten
Menighedens udgangsbøn ved kirkesanger
Postludium ved organist
………………………..
*Ved dåb:
Dåbssalme
Lovprisning/bøn
Læsning fra Ny Testamente (stående)
Korstegnelse / Trosbekendelse
Dåbshandling: menigheden svarer Amen, amen, amen
Bøn og Fadervor
Forældre- og faddertiltale
Dåbssalme  

 

TROSBEKENDELSEN

 

Vi forsager djævelen og alle hans gerninger og alt hans væsen.

1.
Vi tror på Gud Fader den Almægtige, himlens og jordens skaber.

2.
Vi tror på Jesus Kristus
hans enbårne søn, vor Herre
som er undfanget ved Helligånden
født af jomfru Maria
pint under Pontius Pilatus
korsfæstet, død og begravet - nedfaret til dødsriget
på tredje dag opstanden fra de døde
opfaret til himmels
siddende ved Gud Faders, den Almægtiges, højre hånd
hvorfra han skal komme at dømme levende og døde.

3.
Vi tror på Helligånden
den hellige almindelig kirke
de helliges samfund, syndernes forladelse
kødets opstandelse - og det evige liv.

Amen. Amen. Amen.

kirker.png

Kollerup og Vindelev Sogne, Sognepræst Birgitte Rosager Møldrup - brm@km.dk - Tel. 75 87 15 28 - Mob. 26 46 12 85 - Kollerupvej 9A