logo_ny.png

Kollerup – Vindelev

Menighedsråd

Referat af menighedsrådsmøde d. 19. maj. 2020

Afbud fra: Ingen afbud.

1.

Godkendelse/underskrivelse af referat fra møde d. 18. feb. 2020

Referat godkendt og underskrevet.

2.

Orientering ved regnskabsfører og kasserer.

Kvartalsrapport

Jubilæumsfond

Corona info ang. Regnskab 2019

Bente orienterede om kvartalsrapporten.

Jubilæumsfond: flyttet til Den Jyske Sparekasse.

Regnskab 2019: forsinket i godkendelse pga. corona.

KirSams regnskab: ser fint ud.

Indsamling til Kirkens Korshær i påsken: 600 kr.

3.

Orientering ved formand – herunder gennemgang af E-post

Vi har modtaget ”Retningslinjer for en ansvarlig genåbning af folkekirken og andre trossamfund”. Gælder til 6. juni – indtil videre. Udvalgte punkter blev drøftet. Gudstjenesterne tilpasses retningslinjerne.

Påbud fra provsten om aflåste skabe: de forefindes.

Til orientering: Landemode i Haderslev 4. sept.

4.

Vedr. valg til menighedsrådet.

Der kommer en fællesannonce vedr. valget i dagbladene d. 26. maj.

5.

Status Kollerup-Vindelev sognehus + smedjegrunden.

Vedr. den høje fart på landevejen ud for Kollerup Kirke. Politiet skal kontaktes, hvis vi vil forsøge at få en form for fartbegrænsning. Verner er på sagen.

Grethe orienterede om forskelligt, som er eller vil blive ordnet.

6.

Forslag til vedtægtsændring for Sognehuset.

Plan over hvem, der gør hvad i det daglige – info

Punkt vedr. vedtægtsændring udsættes.

Se bilag

7.

Orientering ved sognepræst

Kort orientering om coronatiden.

Orientering om gudstjenester med coronaregler.

Vindelev Kirke:

Tilladte antal kirkegængere med sang: 17.

Uden sang: 31.

Kollerup Kirke:

Tilladte antal kirkegængere med sang: 22.

Uden sang: 37.

8.

Omdeling af kirkeblade

Intet til referat.

9.

Orientering ved udvalgene

·         Aktivitetsudvalg

Udsættelse af udflugt 19. maj. Ny dato: 20. august.

Fællessang med Ove 10. juni: Aflyses.

Sommermøde d. 21. juni: Udsættes til efteråret.

Se i øvrigt kirkeblad og hjemmeside vedr. andre arrangementer.

·         Kirke/kirkegårdsudvalg

Kollerup:

Orientering om kirkesyn foretaget d. 7. maj.

Vindelev:

Orientering om kirkesyn foretaget d. 7. maj.

·         Præstegårdsudvalg

              Herunder Lysningen

Det lange gran fældes i præstegårdsskoven.

Senere vil der blive fældet træer til brænde og flis til shelterpladsen.

Der opsættes skilt til ”Lysningen”, v. Jesper.

·         KirSam

Området på Kollerup Kirke omkring flagstang er blevet lagt om.

Kirkerne er ved at blive genåbnet efter coronaen.   Spritdispensere er bestilt.                                          Der sættes skilt op vedr. rengøring.

·         Ungdomspræst

Intet til referat.

10.

Evt.

 

 


 

MENIGHEDSRÅDSMØDER 
 


 2020: 


 

5. maj

16. juni

18. august

15. september valgforsamling

29. september

27. oktober

15. november menighedsmøde

24. november


 

Kollerup og Vindelev Sogne, Sognepræst Birgitte Rosager Møldrup - brm@km.dk - Tel. 75 87 15 28 - Mob. 26 46 12 85 - Kollerupvej 9A