logo_ny.png

Kollerup – Vindelev

Menighedsråd

Referat af menighedsrådsmøde d. 23. nov. 2021.

Ingen afbud.

1.

Godkendelse/underskrivelse

af referat fra møde d. 26. okt. 2021.

Referat godkendt og underskrevet.

2.

Konstituering –

alle poster er på valg.

Valg af Stemmetæller: Birgitte og Marianne.

Skriftlig forslag til Formand: Grethe Mogensen.

Grethe blev valgt.

Skriftlig forslag til Næstformand: Verner Utoft og Lisbeth Due.

Lisbeth ønskede ikke valg. Verner Utoft er valgt.

Følgende er valgt ved håndsoprækning:

Kirkeværge:

Verner Utoft (Kollerup)

Jørgen Antonsen (Vindelev)

Kasserer: Jesper Kyed

                     Ekstern bogholderassistance  

                     ved ”Dit bogholderi” Vejle.

Sekretær: Mette Wolsing

Kontaktperson: Grethe Mogensen

Bygningssagkyndig: Ebbe Denert

Underskriftsberettiget:

Jørgen Antonsen og Jesper Kyed

Kirke/kirkegårdsudvalg:

Kollerup: Verner Utoft, Else Vohlert og Jesper Kyed.

Vindelev: Jørgen Antonsen, Grethe Mogensen og Lisbet Due.

Repræsentanter til KirSams bestyrelse:

Verner Utoft og Grethe Mogensen

Præstegårdsudvalg:

Verner Utoft, Jesper Kyed, Else Vohlert og Jørgen Antonsen

Repræsentanter til bestyrelsen for Lysningen (mindst 1 person):

Jørgen Antonsen, Jesper Kyed, Maria Bang, Mette Wolsing + frivillig Ebbe Denert og Flemming Kaa.

Aktivitetsudvalg:

Birgitte Møldrup, Maria Bang, Lisbet Due, Else Vohlert og Birthe Bertelsen,

Repræsentantskabet for ungdomspræst og skole-kirkesamarbejdet i Vejle Provsti: 

Lisbet Due og Birgitte Møldrup

Stedfortræder: Mette Wolsing

Valgbestyrelse:

Jørgen Antonsen (formand), Grethe Mogensen og Mette Wolsing

3.

Orientering ved regnskabsfører og kasserer.

Intet til orientering.

4.

Orientering ved formand – herunder gennemgang af E-post

Kirkesanger Birthe Berthelsen er sygemeldt.

Der har været afholdt Menighedsmøde. Det er ønskeligt, at alle medlemmer af Menighedsrådet deltager.

5.

Orientering ved sognepræst

Der har været afholdt et indledende møde i Vindelev Kirke vedr. udstilling om Vindelevskatten.

Deltagere: en repræsentant fra stiftet, Provsten, Jørgen, Grethe, Birgitte samt Mads Ravn fra Vejle museum.

Det var et positivt og godt møde.

Planen er nu, at Menighedsrådet til januar og februar 2022 har emnet på menighedsrådsmøderne og taler om, hvor udstillingen/formidlingen vedr. Vindelevskatten skal placeres.

Vedr. Luciaoptog: Ruth Skarby hjælper Lisbeth.

6.

Orientering ved udvalgene

·         Aktivitetsudvalg

·         Præstegårdsudvalg

·         Lysningen

·         Kirke/kirkegårdsudvalg

·         Thure Lindhardt kommer til sommermødet d 19./6. 2022. Foredraget hedder: ”Vi ved jo godt, hvordan det er at være menneske.”

·         Skovtur lørdag d. 27. november 2021 fra 10 - 12.

·         Julefyraftenssang m. efterfølgende julefrokost d. 8. december. Ebbe laver julefrokostmaden.

·         Vi vil modtage tilbud på et luft-til-vand anlæg til præstegården.

·         Der skal efterplantes 3 æbletræer. Det vil foregå sammen med elever fra Kollerup Skole.

Kollerup:

·         Der er opsat skilte med 60 km’s hastighedsbegrænsning ved Kollerup Kirke.

Vindelev:

·         Provsten vender tilbage vedr. bevaring af gravsted / gravminder.

·         Vi har haft besøg af Kuno Mielby vedr. tag på Vindelev Kirke. Han kommer med en vurdering af tilstanden på taget og en overslag på, hvad en udbedring vil koste.

7.

·         KirSam

Intet til referat.

8.

Indsamlinger i Kirkerne i 2022. 

Skal der ske ændringer?

Kollerup

Vindelev

Påske

KFUM og KFUK i Danmark

KFUM og KFUK i Danmark

Pinse

Kirkens Korshær

Kirkens Korshær

Høst

Folkekirkens

Nødhjælp

Folkekirkens

Nødhjælp

1. søndag i advent

Danske Sømands og udlands kirker

Danske Sømands og udlands kirker

Jul

Børnesagens fællesråd

Børnesagens fællesråd

9.

Evt.

Intet under eventuelt.

           2022 

Menighedsrådsmøder

11. januar 2022

1. februar 2022

8. marts 2022

5. april 2022

17. maj 2022

21. juni 2022

16. august 2022

27. september 2022

25. oktober 2022

22. november 2022

Menighedsmøde d. 13. november 2022.


 

Kollerup og Vindelev Sogne, Sognepræst Birgitte Rosager Møldrup - brm@km.dk - Tel. 75 87 15 28 - Mob. 26 46 12 85 - Kollerupvej 9A