logo_ny.png
 

1.

Godkendelse/underskrivelse af referat fra møde d. 26. okt. 2019

Mette

Udsat til næste møde, da Mette ikke er med.

2.

Konstituering –

alle poster er på valg.

Grethe

Valg af Stemmetæller: Birgitte og Birte

Skriftlig forslag til Formand: Grethe er eneste forslag

Skriftligt valg af Formand: Valgt uden modkandidat

Skriftlig forslag til Næstformand: Verner er eneste forslag

Skriftligt valg af Næstformand: Valgt uden modkandidat

Efterfølgende valg til udvalgene er ved håndsoprækning:

Kirkeværge:

Verner Utoft (Kollerup)

Jørgen Antonsen (Vindelev)

Kasserer: Jesper Kyed

                     Ekstern bogholderassistance  

                     ved ”Dit bogholderi” Vejle.

Sekretær: Mette Wolsing

Kontaktperson: Grethe Mogensen

Bygningssagkyndig: Ebbe Denert

Underskriftsberettiget:

Jørgen Antonsen og Jesper Kyed

Kirke/kirkegårdsudvalg:

Kollerup: Verner Utoft Else Vohlert og Jesper Kyed.

Vindelev: Jørgen Antonsen, Grethe Mogensen og Lisbet Due

Repræsentanter til KirSams bestyrelse:

Verner Utoft og Grethe Mogensen

Præstegårdsudvalg:

Verner Utoft, Jesper Kyed, Else Vohlert og Jørgen Antonsen

Repræsentanter til bestyrelsen for Lysningen (mindst 1 person):

Jørgen Antonsen, Jesper Kyed, Maria Bang, Mette Wolsing + frivillig Ebbe Denert og Flemming Kaa.

Aktivitetsudvalg:

Birgitte Møldrup, Lisbet Due, Else Vohlert, Birthe Bertelsen og Michael Carl Ebbesen

Repræsentantskabet for ungdomspræst og skole-kirkesamarbejdet i Vejle Provsti:  

Lisbet Due og Birgitte Møldrup

Stedfortræder: Mette Wolsing

Valgbestyrelse:

Jørgen Antonsen (formand), Grethe Mogensen og Mette Wolsing

3.

Orientering ved regnskabsfører og kasserer.

Bente

Bente deltog ikke i mødet.

Bente bedes sørge for at få etableret MitId Erhverv på vegne af Kollerup-Vindelev Menighedsråd.

4.

Orientering ved formand – herunder gennemgang af E-post

Grethe

Der er søgt 5% midler til dækning af selvrisiko, i forbindelse med forsikringssager.

-        Døren i Vindelev Kirke

-        Stole i Kollerup

4. december er der Menighedsmøde med efterfølgende julefrokost

Forårsprogram for kirkehøjskolen er klar

5.

Orientering ved sognepræst

Birgitte

Birgitte er så småt startet op igen efter en kort orlov.

Efter nytår starter vi med at afholde kl. 9 gudstjenester i Sognestuen, for at spare på varmeregningen til opvarmning af kirken.

6.

Orientering ved udvalgene

·       Aktivitetsudvalg

·       Præstegårdsudvalg Lysningen

·       Kirke/kirkegårdsudvalg

Birgitte

Jesper

Jørgen

K. Verner og

V. Jørgen

-        Julefrokost 4. december i forbindelse med Menighedsmødet efter gudstjenesten.

-        Gospelkor i kirken 12. december.

-        Luciaoptog i Vindelev kirke 13. december

-        Brandbjerg Højskole står for Visuel koncert i Kollerup kirke d.13. december kl. 20:30

-        Juleskovturen 26. november

-        Problemer med strømsvigt i den gamle sognestue. Vi skal have et installationseftersyn.

-        20 km skilt ved indkørsel til Præstegårdsvej ønskes etableret

-        Efter fundet af et ukendt dræn i skoven blev renset, har det givet bedre afvanding fra naboerne.

-        Ekstra højtaler er kommet i drift i Kollerup kirke

-        Det er aftalt med provsten at der kan fremsættes ønske om nye vinduer uden involvering af en arkitekt, forudsat at der tilstræbes at lave dem præcis som de eksisterende.

-        Vi håber snart at der kommer nyt vedrørende renovering af Vindelev kirke

-        Vi håber at taget på tårnet kan blive udskiftet i foråret 2023.

-        Tømrer er bestilt til at sikre ventilation under taget på graverhuset

-        Der er sket opgørelse af strømforbrug i kirkens bygninger. Oplysningerne skal sendes til Provstiet. Udvikling i forbrug og pris følges tæt, da prisen er steget markant.

-        Fugtmåler udstyr opsættes i kirkerne.

7.

·       KirSam

·       Ungdomspræst

Heidi

og Verner

Lisbet

Der har været afholdt møde i bestyrelsen. Der blev sagt farvel til de afgående medlemmer fra Hvejsel.

Hvejsel har konstitueret sig med to nye ind til den fremtidige bestyrelse.

Det går godt med grandækningen, men vi kan først nå at blive færdig til midt i december.

Der sker opslag på Facebook-siden, så man kan følge nyhederne der.

8.

Indsamlinger i Kirkerne i 2022 - 

Skal der ske ændringer i 2023?

Grethe

Kollerup

Vindelev

Påske

KFUM og KFUK i Danmark

KFUM og KFUK i Danmark

Pinse

Kirkens Korshær

Kirkens Korshær

Høst

Folkekirkens

Nødhjælp

Folkekirkens

Nødhjælp

1. søndag i

advent

Social Drive Out – KFUM’s Sociale Arbejde

Social Drive Out – KFUM’s Sociale Arbejde

Jul

Børnesagens fællesråd

Børnesagens fællesråd

9.

Evt.

Intet

           2022 

Menighedsrådsmøder

16. august 2022

27. september 2022

25. oktober 2022

22. november 2022

Menighedsmøde d. 13. november 2022.


 

Kollerup og Vindelev Sogne, Sognepræst Birgitte Rosager Møldrup - brm@km.dk - Tel. 75 87 15 28 - Mob. 26 46 12 85 - Kollerupvej 9A