logo_ny.png

Menighedsmøde d. 17. nov. 2019 i Kollerup sognestue.

Beretning fra menighedsrådsformand Grethe Mogensen.


Det kan vel ikke komme bag på nogen at året har været præget af et Sognehusbyggeri, men det vil jeg vende tilbage til, da jeg først vil koncentrere mig om det egentlige menighedsrådsarbejde.


Kollerup kirke, tæppet foran alteret er fjernet, vi fik en anmærkning under sidste provstesyn, den var slidt og gav sig, derved opstår der folder. Vi havde fået den rettet, men nej. Vi har klippet et stykke ud, fået det renset og skal have det i en ramme med oplysning om, hvem der har broderet det, kan så ses i det ny sognehus til den tid.

Vinduerne trænger til udskiftning, så der kommer konsulenter og ser på dem onsdag d. 20. Maleren havde givet et tilbud på at male dem, men da han efterfølgende gik forbi igen, stillede han spørgsmål ved, om det kunne betale sig. Sidste gang de blev malet, sagde den lokal maler, at han ikke garanterede for holdbarheden, da de mange steder var rådne og det var malingen der holdt sammen på det. Så nu er vi spændt på hvad konsulenterne mener og siger.

Tårnet fik en ordentlig omgang med algefjerner. De store træer der stod på sognehusets grund, var årsag til mange alger på den side. Nu er tårnet kalket og det ser fint ud.


Kapellet i Kollerup. Den lille tilbygning som er hæftet på kapellet og som bl.a. rummer det åbne udendørs toilet, vil blive taget ned næste år og opsat en vandhane der. Vi håber der er frivillige der vil hjælpe med dette arbejde. Kapellet vil derved også blive betydelig pænere. Der mangler lamper langs stien ned til kapellet, dette skal også etableres, da det jævnligt bliver brugt af Jelling i den kolde tid, lamperne skal blot svare til dem der kommer på den nye parkeringsplads.


Graverhuset overfor Kollerup kirke, vil blive fjernet i det nye år og herefter ser vi på mulighederne for grunden. Vi vil helst sælge den.


Vindelev kirke, trænger stadig til renovering, så der er ikke sket ret meget, blot er det synd kirkerummet bliver mere og mere trist og træt at se på. Fugten er der og personalet kan nogenlunde styre det, men godt er det ikke. Fugten har været ekstrem i år igen. Salmebøgerne, både i Kollerup og Vindelev måtte aftørres for mugpletter. Sådan er det, når der ikke er varme på.


Kapellet i Vindelev trænger til at blive malet, men på grund af vejret, nåede maleren det ikke i år. Men kirketårnet blev også her kalket i år, ikke på grund af alger, men for at give mere mæthed, da man stadig kan se den er nypudset og derved giver et gråt udseende.


Kirkegårdene: der er blevet plantet nogle forskellige Paradisæbletræer på begge kirkegårde, vi håber det kan skabe et miljø, så det er rart at besøge vore kirkegårde og i Vindelev er der kommet lidt mere græs, men jeg syntes vores gravere har gjort det sådan, at det ser pænt ud og med lidt stauder og blomster i tomme gravsteder ind imellem, det gælder begge kirkegårde.

I Kollerup skal der laves noget om, efter der er kommet adgang fra kirken og til Sognehuset. Det bliver nok først til foråret p.gr. af, vi er nået så langt hen på året. Foreløbig syntes jeg personalet har fået jævnet det fint hen til åbningen i diget.

Lågen til åbningen er under udarbejdelse.

Avisskriverierne om gratis gravplads er nu vedtaget til at gælde i hele Vejle provsti fra 2020, Erhvervelsen af gravsted har vi ikke taget penge for, så det fortsætter som hidtil. Det der bliver gratis er, gravkastningen og urnenedsættelsen. Det gælder fra d. 1-1 2020. Vedligehold er som hidtil, altså mod betaling. Og alt der vedkommer bedemand er også som hidtil.

Med hensyn til nedlagte gravsteder, er der åbnet op for, hvis man vil bevare gravstenen, at få den sat i bunddække på et anvist tomt gravsted mod et mindre beløb årligt og timebetaling for flytningen. Oftes står stenen på et dobbelt eller større gravsted når det bliver nedlagt, men stenen kræver ikke så stor en plads, derfor flytningen. (pris 775 og 435 kr.)

På samme betingelser kan man få stenen i lapidariet, beløbet er lidt mindre der, da det står tæt sammen med andre. Begge steder skal der et skilt op hvor der står gravstensejer betaler for pladsen, så der er rene linier overfor de gravstedsejere, der betaler for vedligeholdelse af deres gravsteder, som ikke er nedlagt og det er tydeliggjort, at det ikke er gratis, når man gerne vil bevare gravstenene og at det ikke er for at gravstenen er bevaringsværdig.

Vores kirkegårdssamarbejde med Hvejsel og Ildved under navnet KirSam går rigtig godt. Vi håber også brugerne af kirkegårdene er tilfredse.

Jelling menighedsråd har i sommer været ude hos os for at høre og se hvad vi, Hvejsel og Kollerup-Vindelev har at byde på, ligeså få set og høre om vore kirker. Det var godt at få set hinanden og talt sammen. Når vi samarbejder ret meget på kryds og tværs.


I skoven er der igen fældet lidt træer og lavet lidt flis i år.

Den årlige skovtur er i år 30. nov. så mød op kl. 10, ta` en pose med, så man kan klippe gran m.m. for at tage med hjem til julepynten og samtidig få lidt at vide om skoven af Skovfoged Bruno Stolborg og Jesper Kyed fra menighedsrådet, der varetager skovens drift, for at slutte af med gløgg og æbleskiver ca. kl. 12 i lysningen.


I Lysningen har der været meget aktivitet i år og bookinger, men der er nogle der kører forbi parkeringspladsen og havner ved naboen, det duer ikke, så der vil blive sat et skilt op med privat vej efter p. pladsen og et, med pil ned til Lysningen. Vi håber det vil hjælpe. En rigtig god ting er, at Kollerup skole har booket hver mandag formiddag for at holde udeskole. Det er så godt.


Præstegården har fået nyt køkken, det gamle var træt og som den forhenværende provst sagde ved sidste Provstesyn, det vil ikke være nogen storhed at få nyt.


Aktiviteter. Ja, der er mange, Cafe` Foredrag, Fyraftensang også med arrangement i Lysningen, Pilgrimsvandring, Morgensang til Naturens dag på Brandbjerg Højskole, Fællessang med vores organist Ove Rasmussen, læsekreds og meget mere. Alt dette kan ikke lade sig gøre i vores lille sogn uden frivillige – en stor tak til dem.

Lidt reklame skal i ha` Den 27. nov. er der julefyraftenssang i Kollerup kirke kl. 17. hvor Quintetten og Hærvejskoret kommer og vil synge og spille sammen med de fremmødte, derefter julefrokost i Præstegården  formidles 30. kr. og d. 12. dec. Kl. 19 i Vindelev kirke er der Lucia. Det plejer også at være festligt.

Spirekoret vokser, børnene er fra 0 – 3. klasse, Ove har haft 30 børn på efterårs holdet. Han har hjælp af Birthe til at holde styr på dem og Lone Byrner giver gode råd om bevægelser. Børnene herfra går i skole både i Kollerup og Jelling, det trækker så lidt venner med fra Jelling. De bliver hentet i bus, øver i Kollerup kirke og kørt tilbage igen. De øver 6 gange om foråret og ligeledes om efteråret med afslutning ved en gudstjeneste. Festligt, sidste gang var der næsten 200 i kirken. Det er dejligt, når forældre bakker børnene op, det gælder både de små og men så sandelig også de store børn så som konfirmander, de har brug for det, selv om de ikke giver udtryk for det.

Til næste år kommer der flere gode tilbud som kan læses i det nye kirkeblad, men der kommer også et spørgeskema ud til de enkeltes postkasser. Vi havde for nogle år siden en lignende runde, som gav gode ideer.

Nu prøver vi igen og håber det vil blive taget godt imod og også besvare spørgsmålene, da det giver gode muligheder for menighedsrådet, at tage nye tiltag op, til forhåbentlig gavn for sognene.


Økonomien ja, vi har indtil videre kunnet klare os med de tildelte midler og har kunnet overføre midler fra foregående år til i år, som vi kunne bruge på køkkenet i præstegården. Dvs. vi faktisk løbende har kunnet renovere præstegården langt hen af vejen over de seneste år, med sådanne midler.

Nu står vi så med sognestuen her, når vi tager det nye i brug. Det bliver præstefamiliens ”legeplads” – næsten. Nogle af de sager vi skal bruge i Lysningen er nemmest at have her i et par kasser – de fylder heller ikke så meget.

Huset har ikke godt af at stå uden varme, da der vil blive meget fugtigt og el radiatorerne er dyre i drift, ser vi på vores regnskab, så vi har talt om at få et luft til luft system op, det er ved at blive undersøgt.


Kollerup og Vindelev Sognehus. Det nye, Ja, vi er nået til at, Vedtægter og Husorden er færdig og vedtaget.

Så langt så godt, men intet skal være nemt, det er der ingen der har lovet os. En forurenet grund, en blød bund, så der skulle graves dybere ned inden geoteknisk sagde god for at stampe op med sandbund, så der kunne blive støbt grund. Det tog meget af det beløb der var afsat til uforudsete udgifter (170.000), så der har ikke været meget at gøre med til de ting, der uvægerligt vil komme af rettelser. Men vi har hele tiden prøvet at holde os til, hvad skal gøres mens vi bygger og hvad kan vente, så vi ikke står med en halv løsning på nogle ting, som er svære og dyrere at etablere efterfølgende.

Da vores Provst Dorthe Volck og jeg talte sammen om denne dag, sagde jeg, så må vi håbe det bliver i det nye Sognehus, ”det gør det da”, svarede Dorthe. Det kunne det også have været. Det var så langt, at det nemt kunne stå færdig 1. okt. men så var der lige en brand fra en affugter, der ødelagde et flot stykke håndværksarbejde.

Nu er vi kommet videre og håber på indvielse midt i januar. Se efter i avisen, nyhedsbrev og facebook.

Så næste menighedsmøde er vi i det nye.

Vi glæder os til at få sognehuset i brug og håber den gode stemning herfra bliver ført med i det nye. Vi håber også sognenes foreninger vil benytte det flittigt og at nogen har ideer eller aktiviteter, man kunne samles om.


Til menighedsrådet vil jeg rette en stor stor tak for et godt samarbejde. Vi har det sjovt og gode dialoger omkring vores arbejde her i menighedsrådet, somme tider flyver det med ideer over bordet, gode som mindre gode, alt giver inspiration og dynamik, det er sådan det skal være.

Næste år er der menighedsrådsvalg og datoen for valgforsamling er 15. sept. – der er ikke længe til.


Til Personalet  vil jeg også rette en stor stor tak til. Det er en fornøjelse at arbejde sammen med et personale, der vil sognene det bedste. Tak for jeres samvittighedsfulde arbejde og glade smil både i kirke og når vi kommer rundt på kirkegårdene.


Til sidst vil jeg sige: kirken sætter ord på de værdier, som vi ofte tager for givet og det er du rigtig god til Birgitte og samtidig tør du ryste op i os i dine prædikener, så vi har noget at tage med hjem at tænke over – tak Birgitte.

Det var mine ord.
Kollerup – Vindelev

Menighedsråd

Referat af menighedsrådsmøde d. 29. okt. 2019.

Afbud fra: Jørgen, Marianne, Ove.

1.

Godkendelse/underskrivelse af referat fra møde d. 24. sept.

Referat godkendt og underskrevet.

2.

Orientering ved regnskabsfører og kasserer.

Budget 2020 til godkendelse

3. kvartalsrapport er gennemgået.

Kollerup-Vindelev Sognes Menighedsråd,                 CVR-nr. 34766894, Budget 2020.                               Endelig budget afleveret d. 25-10-2019  14:36.

3.

Kollerup graverhus - Status

Grethe orienterede om status på byggeriet.

Vi stiler efter at holde indvielse omkring d. 11./12. januar 2020.

4.

Orientering ved formand – herunder gennemgang af E-post

Der er konsulentrunde d. 20. nov. 11.40 - 12.25 v. Kollerup Kirke.

Vi skal have en persondatapolitik, som skal fremgå af vores hjemmeside.

Morgensang d. 24. nov. i Vindelev Kirke.          Oplæsere: Grethe / Eva.

5.

Orientering fra sognepræst

Intet til referat.

6.

Spørgeskema

15 minutters workshop til emnet.

7.

Orientering ved udvalgene

·         Aktivitetsudvalg

·         Kirke/kirkegårdsudvalg

·         Præstegårdsudvalg

·         Lysningen

·         KirSam

·         Ungdomspræst 

Jette Rønkilde Bendixen holder sognesaften med emnet ”Hvem bestemmer”, d. 14. januar 2020.

Formiddagscafeerne er planlagte.  Til marts har vi valgt at lave en aftencafe.

4. maj 2020 er der Alsangsarrangement

Sommermøde d. 21. juni 2020 i det nye sognehus: David Bugge holder foredraget: Forløsning under narkose, Karen Blixen og kristendommen.

11. november 2020 kommer Ronnie Flyvebjerg Olsen, koncert sammen med grænseforeningen, entré 100 kr.

Kollerup Kirke:

Der skal findes en ny plads til de bevaringsværdige sten.

Lamperne til kapellet skal være de samme som dem på parkeringspladsen.

Køkkenet i præstegården er færdigt.

Der skal sættes et skilt op ved Lysningen, så man kan finde ind til shelterpladsen. Og der skal være et skilt med ”privat” el.lign. så folk ikke kører videre efter vendepladsen v. Lysningen.

2. maj 2020 forårsklargøring i Lysningen

Intet nyt.

6. nov. 2020: Unge spiser sammen – i Vejle/Spinderihallerne.

8.

Planlægning af mødedatoer 2020

7. januar 2020 MRM

18. februar 2020 MRM

17. marts 2020 MRM

14. april 2020 MRM

12. maj 2020 kl.19.00 orienterende møde ang. Menighedsrådsvalg

5. maj 2020 MRM

16. juni 2020 MRM

18. august 2020 MRM

15. september 2020 valgforsamling

29. september 2020 MRM

27. oktober 2020 MRM

15. november 2020 menighedsmøde

24. november 2020 MRM

9.

 Evt.

 


 

MENIGHEDSRÅDSMØDER
 

2019:
 

26. november


 2020:

7. januar

18. februar

17. marts

14. april

12. maj kl.19.00 orienterende møde ang. Menighedsrådsvalg

5. maj

16. juni

18. august

15. september valgforsamling

29. september

27. oktober

15. november menighedsmøde

24. november


 

Kollerup og Vindelev Sogne, Sognepræst Birgitte Rosager Møldrup - brm@km.dk - Tel. 75 87 15 28 - Mob. 26 46 12 85 - Kollerupvej 9A