logo_ny.png

Kollerup – Vindelev

Menighedsråd

Referat af menighedsrådsmøde d. 16. august 2022.

Afbud fra: Else, Jesper, Maria, Bente.

1.

Godkendelse/underskrivelse af referat fra møde d. 21. juni

·         Referat godkendt og underskrevet.

2.

Orientering ved regnskabsfører og kasserer. – kvartalsrapport

·         Kort orientering.

·         Kvartalsrapport gennemgået.

·         Der kommer en ny bogføringslov. Al faktura skal være digitalt.

3.

Høring om lov om folkekirkens økonomi.

·         Vi har i Kollerup-Vindelev et samarbejde mellem to pastorater (4 kirkegårde - KirSam), men det er for lille til at være omfattet af de nye forslag.

4.

Orientering ved formand – herunder gennemgang af E-post.

·         Underskrivelse af samarbejdsaftale med Vejle Provsti

·         Orientering om E-post.

·         Samarbejdsaftalen er behandlet og godkendt og underskrevet.

·         Birgitte er frikøbt 37 ½ procent af Mellemkirkeligt Råd – i september og oktober 2022. Vikar bliver Camilla S. Lauridsen.

·         Grethe, Lisbeth og Heidi deltager i Grøn Kirke-konference fredag d. 7. oktober 2022.

·         Konsulentrunde vedr. kirkerne foregår d. 5. og 6. oktober 2022. Vi har ikke noget til konsulentrunden i år.

5.

 10 min`s film - Vindelevskatten

·         Vi så den fine BBC-udsendelse.

6.

Orientering fra sognepræst

·         Der arbejdes videre på kl. 9.00 gudstjenester med en alternativ løsning om sommeren. Tages op på næste menighedsrådsmøde.

·         Der er 6 konfirmander i år.

·         Minikonfirmanderne er i år fra 3. og 4. klasserne. Der er 3 tilmeldte.

·         Birgitte har lavet et udkast til en folder om Kollerup & Vindelev Kirker m.m. Vi taler om udkastet til næste menighedsrådsmøde.

7.

Orientering ved udvalgene

·         Aktivitetsudvalg

·         Gospelkoret starter d. 29. august. Der er 17 tilmeldte. De holder juleafslutningskoncert mandag d. 12. december i Kollerup Kirke.

·         Ove Rasmussen og Julie Boutrup synger til Kyndelmissse musikgudstjenesten.

·         Pilgrimsvandring til april.

·         Påskefyraftenssang.

·         Sogneudflugt – til Søby Brunkulslejre.

·         Skovdag.

·         Sommermøde d. 1. søndag i juni: 4. juni.

·         Gudstjeneste 2. pinsedag i Lysningen.

·         Menighedsrådet har godkendt en ansøgning om midler fra Liv og Vækst til formiddagscafeens fortsættelse og til sangarrangementer i Sognehuset.

·         Kirke/kirkegårdsudvalg

Kollerup

·         Vi har besluttet at købe højttalere til kirken fra Jelling Radio. Vi har fået et tilbud på højttalere på ca. 5000 kr.

·         Præstegårdsudvalg

·         Jesper vil spørge skovfogeden, om der er mere at fælde i skoven – til flis.

·         Lysningen

·         Intet nyt.

·         KirSam

·         Der er møde på mandag d. 22. august.

·         Orientering fra Kontaktperson

·         Marianne stopper som graver d. 1. januar. Derfor skal vi søge en ny gravermedhjælper – sandsynligvis til d 1. marts 2023.

8.

 Evt.

·         Studietur med mange tilmeldte.           2022 

Menighedsrådsmøder

16. august 2022

27. september 2022

25. oktober 2022

22. november 2022

Menighedsmøde d. 13. november 2022.


 

Kollerup og Vindelev Sogne, Sognepræst Birgitte Rosager Møldrup - brm@km.dk - Tel. 75 87 15 28 - Mob. 26 46 12 85 - Kollerupvej 9A