logo_ny.png

rhod

V E D T Æ G T

for

Kollerup – Vindelev og Hvejsel - Ildved kirkegårde (KIRSAM)
i Vejle provsti, Vejle kommune i Haderslev stift.

 


 

A. KIRKEGÅRDENES BESTYRELSESFORHOLD

§ 1.

Kirkegårdene ejes af Kollerup – Vindelev og  Hvejsel – Ildved kirker og bestyres af

Kirkegårdsbestyrelsen KirSam.


 

§ 2.

1. Kirkegårdens daglige drift varetages af den ved kirkerne ansatte graver under ansvar over for kirkegårdsbestyrelsen i overensstemmelse med regulativ for graverstillingen og bestemmelserne i nærværende vedtægt.

2. Tilsyn med kirkegårdens drift påhviler kirkeværgen i overensstemmelse med reglerne herfor i vedtægt for kirkeværgen.

3.  Klager vedrørende kirkegårdens drift rettes til menighedsrådet.


 

§ 3.

b.1.  I henhold til provstens godkendelse den 1. marts 2010 føres kirkegårdsprotokollen på EDB i overensstemmelse med bestemmelserne i Kirkeministeriets cirkulæreskrivelse af 8. august l990.

b.2.  Protokollen føres af graveren.

b.3.  Sikkerhedskopier ligger hos Bransoft.

ad. a. og b.

1. Sammen med protokollen opbevares de to eksemplarer af det af provstiudvalget godkendte kirkegårdskort.

Der skal altid forefindes et kirkegårdskort på kirkegården.

2. Mindst én gang årligt skal gravene på kirkegården sammenholdes med alle eksemplarer af kort og Edb. protokollerne, og eventuelle uoverensstemmelser berigtiges, ligesom såvel kort som

 protokoller skal forevises ved syn på kirkegården.

3. Graveren fører et edb kartotek over ibrugtagne gravsteder med kartotekskort for hvert gravsted med angivelse af aftalegrundlag.


 

B. GRAVSTEDER


 

§ 4.

Den bestående kirkelige tradition med kistens anbringelse i retningen øst-vest, samt at kvinden begraves ved mandens højre side, skal så vidt muligt opretholdes.

Erhvervelse og fornyelse af gravstedsret.


 

§ 5.

Henvendelse om erhvervelse af brugsret til gravsteder – gravstedsret – samt om nedsættelse af kister eller askeurner i såvel nye som bestående gravsteder sker til graveren.


 

§ 6.

1. For ethvert gravsted udfærdiger graveren et gravstedsbrev i forbindelse med udlæggelse af gravstedet til begravelse eller urnenedsættelse.

2. Ved senere begravelser eller urnenedsættelser i gravstedet udstedes et nyt gravstedsbrev.


 

§ 7.

Ønske om erhvervelse af gravstedsret skal imødekommes.

 Alle kan ønske erhvervelse af gravsted uanset sognetilknytning, medlem af folkekirken eller anden trosretning.

2. Ubemidlede, kan til enhver tid få den billigste bisættelse (urne i anonym fællesgrav).

3.  Når der udlægges gravplads, kan der efter ønske, samtidig erhverves gravplads til nærtstående efterlevende umiddelbart ved siden af, dog ikke i fællesgrav, men med ønske om 1 kisteplads i individuelle gravsteder efterleves dette.

4. Gravsteder kan udlægges med indtil 6 gravpladser, og ønskes flere gravsteder udlagt, kan dette alene ske med kirkegårdsbestyrelsens godkendelse.

5. Ønske om fornyelse af gravstedsretten efter brugsperiodens udløb skal imødekommes, med mindre en af provstiudvalget godkendt reguleringsplan for kirkegården er til hinder for det.

6. Der kan normalt erhverves ret, til et bestemt gravsted, inden begravelse skal finde sted mod betaling. Gravstedet skal vedligeholdes af gravstedsejer eller mod betaling til kirken i overensstemmelse med afsnit D.

7. Erhvervelse eller fornyelse af gravstedsretten for et åremål, som overstiger fredningsperioden, kan ske med kirkegårdsbestyrelsens godkendelse.

8. Erhvervelse eller fornyelse af gravstedsret på en gang for et åremål, som overstiger det dobbelte af fredningstiden, kan ske med Stiftsøvrighedens godkendelse, der kan betinges af, at gravstedets vedligeholdelse sikres ved en betaling i overensstemmelse med afsnit D.


 

§ 8.

Ved begravelse eller urnenedsættelse i et bestående gravsted skal gravstedsretten om nødvendigt forlænges for det tidsrum, fredningstiden overstiger den løbende brugsperiode.


 

§ 9.

Den periode, for hvilken gravstedsretten er erhvervet eller fornyet, fremgår af aftalen om erhvervelse eller fornyelse.


 

§ 10.

1. Hvis gravstedsretten ønskes fornyet, må indehaveren af brugsretten rette henvendelse til graveren herom i rimelig tid før den løbende brugsperiodes ophør.

2. Sker sådan henvendelse ikke, sender graveren skriftlig påmindelse om fornyelsen til indehaveren af brugsretten, såfremt adressen er kendt. Er adressen ukendt, sættes skilt på gravsted med henstilling om henvendelse til graveren ½ år før udløb af fredningstiden.

3. Medfører dette ikke fremsættelse af ønske om fornyelse af gravstedsretten, hjemfaldes gravstedet og hvad der findes derpå tilkommer kirkegården.

4. Indehaveren af gravstedsretten kan dog inden 8 uger efter gravstedsrettens udløb fjerne planter m.m. samt gravminder. Gravstedet skal afleveres i planeret stand.

Nedlæggelse og regulering.


 

§ 11.

Erhvervelse eller fornyelse af gravstedsretten til et gravsted for en periode, som overstiger fredningstiden fra den senest stedfundne begravelse eller urnenedsættelse, kan ikke hindre kirkegårdens eventuelle nedlæggelse.


 

§ 12.

1. Hel eller delvis nedlæggelse af gravsteder eller ændring i bestående gravstedsanlæg i øvrigt kan kun ske efter udløbet af fredningstiden fra den senest stedfundne begravelse eller urnenedsættelse og kun som et led i en godkendt regulering af kirkegården.

2. Enhver regulering af kirkegården skal forberedes og tilrettelægges således, at der tages vidtgående hensyn til de eksisterende skønhedsværdier, den pågældende kirkegårds særlige karakter og under hensyntagen til særlige gravsteder.

Gravstedernes indhegning.


 

§ 13.

1. Indhegning af gravsteder med levende hegn skal ske i overensstemmelse med den stedlige tradition.

2. Kistegravsteder alm. 1 plads til max 6 kistepladser: Der er en baghæk og 2 sidehække og en forkant som kan bestå af hæk eller sten. Det bliver passet af kirken.

Urne gravsteder: der er en baghæk, 2 sidehække og en forkant som kan bestå af hæk eller sten. Det bliver passes af kirken.

Fælles eller anonym plænegravsted: der består af plæne og et mindre monument, hvor der kan ligges blomster og kranse. Blomsterne/kransene vil blive fjernet, ca. en gang i ugen. Græsset bliver passet af kirken.

Plader i plæne: Pladen holdes fri af græsset, der kan sættes blomster / og eller kranse ved pladen. Blomsterne vil blive fjernet når græsset bliver klippet, ca. en gang i ugen. Græsset bliver passet af kirken.

3. Gravstedsindhegninger af træ, jerngitterværk, murværk, stensætning eller lignende skal holdes sømmeligt ved lige på foranstaltning af ejeren af gravstedsretten, med mindre andet er bestemt i nærværende vedtægt.

4.  Gravgitre og mindesmærker, som ikke i medfør af lov nr. 454 af 11. juni 1992 er registreret som bevaringsværdige, kan, hvis de anses for skæmmende eller upassende, af provstiudvalget forlanges fjernet fra kirkegården.

Der henvises til kvalitetsbeskrivelse på hjemmesiden ”www.alt om kirkegårde.dk”.

Gravstedets anlæg.


 

§ 14.

1. Plantning af træer og buske kræver gravers tilladelse.

2. Hvis bestående beplantning på gravstederne ved deres højde eller udbredelse skønnes at være til ulempe for andre gravsteder, kan graver forlange dem beskåret eller fjernet.

3. Bestående beplantning, herunder træer som er af skønhedsværdi for kirkegården som helhed, må ikke uden provstiudvalgets forudgående godkendelse beskæres eller fjernes, uanset hvor på kirkegårdsarealet de står.

4. Ved et af provstiudvalget stadfæstet tillæg til nærværende vedtægt kan der fastsættes særlige regler for beplantning på enkelte afsnit af kirkegården.

5. Hvis gravstedet ønskes pålagt ral, skal det ske med samme materiale som det øvrige på kirkegården og dette kan ske på op til100 % af gravstedets areal.

6. Bænke og skulpturer kan kun opstilles på urne-/kistegravsteder med menighedsrådets samtykke.

7. Ved anlæg af gravsted må der ikke anvendes plastdug eller andet uforgængeligt materiale som underlag/belægning på gravstederne eller andre arealer.

8. Andre bestemmelser: Dækmateriale på gravstedet skal være ral.

Gravminder.


 

§ 15

1. Gravminderne må indordnes den lokale tradition, som tilhører den enkelte kirkegård.

2. Menighedsrådet påser, at gravminder, som ved deres størrelse eller form vil virke skæmmende for kirken eller kirkegården, eller hvis indskrift og udstyr må anses for upassende, ikke anbringes.

3. Er sådanne gravminder alligevel blevet anbragt, kan de af menighedsrådet med provstiudvalgets godkendelse forlanges fjernet. Provstiudvalgets afgørelse herom kan indankes for stiftsøvrigheden.

4. Fundament til gravminder skal være opsat så forsvarligt, at der ikke kan opstå fare ved at gravsætte i et tilstødende gravsted.

5. Ved et af provstiudvalget stadfæstet tillæg til nærværende vedtægt kan der fastsættes særlige regler for gravminder på enkelte afsnit af kirkegården.

6. Gravminder, der bevarer mindet om fortjenstfulde mænd og kvinder, eller som i øvrigt af kunstneriske, kulturhistoriske eller andre grunde må anses for særlig bevaringsværdige, registreres af provstesynet, jf. vejledning om registrering af gravminder af april l987. Registrerede gravminder må ikke af menighedsrådet fjernes fra kirkegården.

7. Hvor deres flytning er nødvendig, skal de anbringes på et andet passende sted på kirkegården efter godkendelse af provstesynet.

Gravstedernes vedligeholdelse.


 

§ 16.

1. Indehaveren af brugsretten til et gravsted har pligt til at drage omsorg for gravstedets sømmelige vedligeholdelse. Den pågældende har ansvaret for, at de bestemmelser i nærværende vedtægt, som gælder for gravstedet, overholdes.

2. Det påhviler den af menighedsrådet bemyndigede person i samråd med graver at påse og afgøre, om gravstederne på kirkegården vedligeholdes sømmeligt og i overensstemmelse med vedtægtens bestemmelser.

3. Hvis indehaveren af brugsretten til et gravsted forsømmer sin pligt med hensyn til vedligeholdelsen, og hvis vedligeholdelsen ikke overlades til kirkegården eller den fastsatte betaling herfor ikke erlægges, pålægger kirkegården skriftligt indehaveren af brugsretten at opfylde sine forpligtelser vedrørende gravstedet inden en frist på 3 uger.

4. Hvis der ved fristens udløb fortsat ikke er draget omsorg for gravstedets vedligeholdelse, meddeler graver ved anbefalet skrivelse indehaveren af brugsretten, at gravstedet sløjfes som anlagt gravsted og tilplantes. Gravminder opbevares i 2 måneder efter fristens udløb. Gravpladserne i gravstedet må ikke på ny anvendes til begravelse før fredningstiden for den sidste begravelse er udløbet.


 

§ 17.

1. Kirkegården har intet ansvar for skader på gravminder, beplantning eller andet på gravstederne, som er forårsaget af naturbegivenheder, hærværk eller vold.

2. Indehavere af brugsret til gravsteder har pligt til at udbedre indtrufne beskadigelser.


 

§ 18.

1. Kirkegården renholder gravstedet mod betaling efter reglerne.

2. Pligten til vedligeholdelse af et gravsted kan overdrages til kirkegården mod indbetaling til kirkens kapitaler én gang for alle af et beløb, som er fastsat i nærværende vedtægts afsnit D for vedligeholdelse i et tidsrum svarende til fredningstiden for gravstedet.

3. Engangsbeløb for længere perioder fastsættes ved aftale, som skal godkendes af stiftsøvrigheden.

4. Det er ikke tilladt menighedsrådsmedlemmerne, kirkeværgen, graveren eller andre ved kirken eller kirkegården ansatte personer at medvirke ved gravsteders vedligeholdelse mod at oppebære eller forvalte renter og /eller hovedstol af en i dette øjemed i et pengeinstitut indsat kapital.

Særlige bestemmelser for kistegrave.


 

§ 19.

Fredningstiden – den tid, hvori en grav skal henligge urørt – er for kistegrave 25 år.

Fredningstiden for børnegrave  er 15 år.


 

§ 20.

1. En gravplads for en voksen skal være 2,50 x 1,25 meter.

2. Graven skal være så dyb, at der bliver mindst 1 meter jord over kistelåget.

3. Kister med dødfødte eller spæde børn kan med menighedsrådets samtykke nedsættes i en allerede benyttet grav.


 

§ 21.

1. Anvendes kister af zink eller langsomt forgængelige træsorter, skal brugsretten til gravstedet være erhvervet eller fornyet for et tidsrum svarende til mindst det dobbelte af fredningstiden.

2.  Kister til begravelse må ikke helt eller delvis være fremstillet af plastik eller andet uforgængeligt materiale. Plastikindsatse og plastposer må ikke anvendes.

3. Murede grave kan kun tillades indrettet med menighedsrådets samtykke og provstiudvalgets godkendelse af planerne for indretningen.


 

§ 22.

Flytning af gravsatte kister må kun foretages efter forud indhentet tilladelse fra stiftsøvrigheden.

Særlige bestemmelser for urnegrave.


 

§ 23. 

Fredningstiden – den tid, hvori en grav skal henligge urørt – er for en urnegrav 15 år.


 

§ 24.

1. Et urnegravsted skal være 1,0 x 1,25 meter.

2. Graven skal være så dyb, at der bliver mindst 0,5 meter jord over urnen.

3. Askeurner kan nedsættes i almindelige gravsteder, uanset om der tidligere er nedsat kister heri, dog kun 2 urner pr. kisteplads.

4. Urner skal nedsættes således, at de forbliver urørt i hele fredningsperioden, også af senere begravelser eller urnenedsættelser i gravstedet, d.v.s. urnens placering angives i kirkegårdens protokol.


 

§ 25.

Anvendes en askeurne af materiale, som må antages ikke at gå til grunde i løbet af fredningstiden, skal den godkendes af menighedsrådet, der i sådanne tilfælde kan fastsætte en fredningstid, som er længere end den normale.


 

§ 26.

Flytning af gravsatte urner må kun foretages efter forud indhentet tilladelse fra menighedsrådet. Foretages der flytning, er der igen 15 års fredning.


 

C. ORDENSBESTEMMELSER


 

§ 27.

1. Kirkegården er åben fra kl. 24,00 til kl. 24.00

2. Kirkegården er et indviet sted, hvor der skal være orden og fred.

3. Intet arbejde må udføres på kirkegården og dens gravsteder på en sådan måde, at det kan være til gene for gudstjeneste eller andre kirkelige handlinger.

4. De kirkegården tilhørende redskaber, som kan benyttes af gravstedsejere, skal efter endt brug straks sættes tilbage på deres plads.

5. Kirkegårdens dige eller hegn og gravstedernes indhegning må ikke gennembrydes eller betrædes.

6. Hunde skal føres i snor.

7. Kirkegårdens låger skal holdes lukkede.

8. Færdsel uden for kirkegårdens gange er ikke tilladt.

9. Kørsel med cykel og motorkøretøj på kirkegården må kun foregå med ærinde til kirken eller kirkegården.

10. Nummerpæle på gravstederne er kirkegårdens ejendom og må ikke flyttes eller fjernes.

11. Graveren er regulativmæssigt forpligtet til at påtale enhver krænkelse af kirkegårdens orden og fred og til at indberette krænkelser af nærværende ordensbestemmelser til kirkegårdsbestyrelsen.

12. Afbrydning af grene, beskadigelser af hegn og plantninger, fjernelse af blomster eller planter fra kirkegården eller andres gravsteder, beskadigelse af gravminder og lignende kan medføre erstatningsansvar og eventuelt tillige strafansvar.

13. Ukrudtsbekæmpende kemiske midler må ikke anvendes på kirkegården, kirkegårdsdiget eller digefoden.

14. Særlige bestemmelser vedrørende affald: sorteres efter kommunens gældende regler i 2 containere – en til grønt affald og en til papir og plastik.


 

§ 28.

Begravelser og urnenedsættelser på kirkegården kan normalt finde sted på alle dage, dog i almindelighed ikke 1. juledag, 1. påskedag og 1. pinsedag, og normalt heller ikke søn- og helligdage.

På gravstedet må der ikke forekomme: plastikblomster, foto, legetøj med lyd, kunstige lys.

I mindre omfang må der sættes legetøj, bamser, levende lys, dog må graveren fjerne det efter 3 måneder, eller efter aftale med graveren.


 

D. TAKSTER

Erhvervelse og fornyelse af gravsteder.


 

§ 29.

Der henvises til Vejle Provstis hjemmeside: www.vejleprovsti.dk/takster  


 

§ 30.

1. En brugsperiode er på samme antal år, som fredningstiden for det pågældende gravsted. Ved fornyelse for et kortere åremål end en hel brugsperiode erlægges en forholdsmæssig betaling.

2. Fornyelse kan, efter fredningstidens udløb, ikke ske for kortere åremål end 5 år.

Ren- og vedligeholdelse af gravsteder.


 

§ 31.

Kirkegården påtager sig pligten til at renholde gravsteder for følgende beløb pr. år:

        Der henvises til Vejle Provstis hjemmeside: www.vejleprovsti.dk/takster

2. For arbejder ud over almindelig pleje og vedligehold i henhold til kvalitetsbeskrivelsen, betales særskilt efter regning. Kirkegården udarbejder på begæring skriftlig tilbud på sådanne arbejder.


 

§ 32.

1. Kirkegården påtager sig pligten til vedligeholdelsen af anlagte gravsteder

for en brugsperiode  mod betaling af følgende beløb:

Der henvises til Provstiets hjemmeside: www.vejleprovsti.dk/takster

             Eller ved personlig henvendelse til graveren.

2. Eventuelle andre ydelser udføres på timeløn.

3. Vedligeholdelsen i en betalt brugsperiode omfatter almindelig og udvidet pleje og vedligeholdelse af gravstedet efter kvalitetsbeskrivelsen

4. Skal vedligeholdelsen omfatte yderligere forpligtelser som fx sætning af blomsterløg, pålægning af kranse eller blomster til højtiderne eller på bestemte mindedage, granpyntning, vedligeholdelse af indgangsparti eller gelænder omkring gravstedet, vedligeholdelse af gravminder med indskrift og lignende, må der herfor erlægges særskilt vederlag, som skal godkendes af stiftsøvrigheden.

6. Kirkegården udfærdiger i alle tilfælde specificeret tilbud på vedligeholdelse mod eengangsvederlag, omfattende prisen på og omfanget af den almindelige vedligeholdelse samt prisen på og omfanget af eventuelle særlige ydelser.

7. Ønskes vedligeholdelsen overtaget af kirkegården for længere tid end to brugsperioder, skal tilbud  herom med specifikation af ydelsernes omfang og pris i hvert enkelt tilfælde godkendes af stiftsøvrigheden.

8. For de år, vedligeholdelsen overskrider en fredningsperiode, betales almindelig takst + 50% for

    2. periode.


 

§ 33.

For vedligeholdelse af gravpladser med obligatorisk vedligeholdelse ved kirkegården betales  følgende beløb for en fredningsperiode:

       Der henvises til Vejle Provstis hjemmeside: www.vejleprovsti.dk/takster


 

§ 34.

Tillæg udenfor normal åbningstid henvises til

Gias takster nr. 9116 fra Vejle Provsti på:  www.vejleprovsti.dk

Herunder skal der i tilfælde af ligbrænding, betales herfor. De hermed forbundne udgifter kan oplyses ved henvendelse til kirkegårdskontorerne, hvor krematorierne findes.

Taksterne i §§ 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37 og 38 er grundtakster og regulering af disse finder sted pr. 1. januar hvert år i henhold til vejledning, udsendt af Provstiets, første gang med virkning fra 1. januar 2012.

                                         ----------------------------------------------

Beløb, der indbetales efter § 32 og § 33, forvaltes blandt stiftsmidlerne.

                                        ----------------------------------------------


 


 


 

kirker.png

Kollerup og Vindelev Sogne, Sognepræst Birgitte Rosager Møldrup - brm@km.dk - Tel. 75 87 15 28 - Mob. 26 46 12 85 - Kollerupvej 9A