logo_ny.png

Kollerup – Vindelev

Menighedsråd

Referat af menighedsrådsmøde d. 21. nov. 2017.

Afbud fra: Christina Frandsen – suppleant Else Vohlert er indkaldt.

1.

Godkendelse/underskrivelse af referat fra møde d. 24. okt. 2017 og ekstraordinært mrm. d. 13. nov. 2017

Referater godkendt og underskrevet.

2.

Konstituering –

alle poster er på valg.

Valg af Stemmetællere: Birthe og Marianne.

Skriftlig forslag til Formand: Grethe Mogensen.

Skriftlig valg af Formand: Grethe Mogensen.

Skriftlig forslag til Næstformand: Verner Utoft.

Skriftlig valg af Næstformand: Verner Utoft.

Efterfølgende valg til udvalgene er ved håndsoprækning:

Kirkeværge:

Verner Utoft (Kollerup)

Jørgen Antonsen (Vindelev)

Kasserer: Jesper Kyed

                     Ekstern bogholderassistance  

                     ved ”Dit bogholderi” Jelling.

Sekretær: Mette Wolsing

Kontaktperson: Grethe Mogensen

Bygningssagkyndig: Ebbe Denert

Underskriftsberettiget:

Grethe Mogensen og Jesper Kyed

Kirke/kirkeudvalg:

Elsebeth Jensen, Eva Vinkel, Christina D. Frandsen og Jesper Kyed.

Repræsentanter til KirSams bestyrelse:

Verner Utoft og Grethe Mogensen

Præstegårdsudvalg:

Verner Utoft, Jesper Kyed, Eva Vinkel og Jørgen Antonsen

Repræsentanter til bestyrelsen for Lysningen (mindst 1 person):

Jørgen Antonsen, Jesper Kyed, Mette Wolsing + frivillig Ebbe Denert.

Aktivitetsudvalg:

Elsebeth Jensen, Christine D. Frandsen, Birthe Bertelsen, Birgitte Møldrup.

 + en frivillig Hanne Amdi

Repræsentantskabet for ungdomspræst og skole-kirkesamarbejdet i Vejle Provsti: 

Elsebeth Jensen

Stedfortræder: Christine D. Frandsen

Kontaktperson vedrørende Diakoni:

Christina D. Frandsen

Valgbestyrelse:

Jørgen Antonsen (formand), Grethe Mogensen og Verner Utoft

3.

Fastsættelse af mødedatoer for 2018

16. jan. – 20. feb. – 20. mar. – 20. apr. – 29. maj – 19. jun. – 7. aug. – 11. sep. – 9. okt. – 13. nov.

4.

Orientering ved regnskabsfører og kasserer.

Der kommer nyt lønsystem - KMD - pr. 1./1. 2018.

5.

Orientering ved formand – herunder gennemgang af E-post

18 personer deltog ved menighedsmødet d. 29. okt.

6.

Orientering ved sognepræst

Intet til referat.

7.

Orientering ved udvalgene

·         Aktivitetsudvalg

Julefyraftenssang: onsdag d. 6. dec. Quintetten deltager.

·         Diakoni

Intet til referat.

·         Præstegårdsudvalg Lysningen

Juleskovtur lørdag d.  25. nov. kl. 10.00.

·         Kirke/kirkegårdsudvalg

Herunder status for Kollerup Graverhus og Vindelev kirke

Vedr. altertavle i Vindelev: i den nærmeste fremtid får vi et overslag på, hvad ophænget skal koste.

Vindelev Kirke: forberedelse med henblik på indvendig renovering er sat i gang.

Vedr. det nye sognehus i Kollerup: vi afventer svar fra Fredningsnævnet.

8.

KirSam

Grandækningen er færdig.

9.

Ungdomspræst

Intet til referat.

 10.

Indsamlinger i Kirkerne i 2018 - 

Skal der ske ændringer?  

Kollerup

Vindelev

Påske

KFUM og KFUK i Danmark

KFUM og KFUK i Danmark

Pinse

Kirkens Korshær

Kirkens Korshær

Høst

Folkekirkens

Nødhjælp

Folkekirkens

Nødhjælp

1. søndag i advent

Danske Sømands og udlands kirker

Danske Sømands og udlands kirker

Jul

Børnesagens fællesråd

Børnesagens fællesråd

10.

Evt.

Intet til referat.


 

 

 


 


 


 


 


 

MENIGHEDSRÅDSMØDER
2017
 
 

tirsdag 24. oktober

tirsdag 21. november


 

Kollerup og Vindelev Sogne, Sognepræst Birgitte Rosager Møldrup - brm@km.dk - Tel. 75 87 15 28 - Kollerupvej 9A