logo_ny.png

Kollerup – Vindelev

Menighedsråd

Referat af menighedsrådsmøde d. 19. sept. 2017.

Afbud fra: Verner Utoft.

1.

Godkendelse/underskrivelse af referat fra møde d. 15. aug.

Referat godkendt og underskrevet.

2.

Orientering ved regnskabsfører og kasserer.

1. Budget 2018 til godkendelse.

2. Visioner og målsætninger for 2018 til godkendelse.

3. Orientering om godkendelsen af Samarbejdsaftale med Vejle Provsti 2018

4. Revisionsprotokollat

Budget 2018: det foreløbige budget er gennemgået.

Visioner og målsætninger for 2018: Godkendt.

Vedr. samarbejdsaftale: Godkendt.

Behandlet.

3.

Kollerup graverhus - Status

Der er søgt låneoptagelse, og projektet er sendt videre til godkendelse i Øvrigheden.

4.

Orientering ved formand – herunder gennemgang af E-post

Tak for en dejlig studietur for menighedsrådet.

Der har været afholdt orienterende møde i Provstiudvalget. Fra Jelling er valgt Bjarne Bagge og som suppleant AnneMarie Sigtenbjerggaard.

DAP-kursus 17. oktober kl. 19.00 i Sognehuset.

Der skal planlægges et kirkeblad med deadline 15. oktober.

Kommende menighedsrådsmøder:

Tirsdag d. 16. januar 2018.

Tirsdag d. 20. februar 2018.

Tirsdag d. 20. marts. 2018.

5.

Orientering fra sognepræst

Intet til referat.

6.

Orientering ved udvalgene

·         Diakoni

Der foreslås en sammenlægning af aktivitetsudvalg og diakoni, hvilket menighedsrådet bifalder.

·         Aktivitetsudvalg

Alle arrangementer er beskrevet i Kirkebladet.

Mindst 9 har tilmeldt sig det lille kor i kirken.

Vi fortsætter med Morgensang som hidtil.

·         Kirke/kirkegårdsudvalg

Kollerup:

Mikrofonproblemer bliver klaret.

Vindelev:

Vedr. altertavlen: menighedsrådet anbefaler, at der arbejdes videre med de planer, der foreligger.

Vedr. fugt: der er blevet målt i kirken, og procenten er på omkring 70 %.

·         Præstegårdsudvalg

·         Lysningen

Jesper kontakter skovdyrkerforeningen vedr. afregning på træ og flis.

Der har været omkring 30 arrangementer i Lysningen i løbet af 2017. Flot !

Den kommende æblelund er ved at blive klargjort til beplantning. Der kommer snart hegn omkring, hvorefter der kan plantes.

Plantningen foregår lørdag d. 28. oktober.

·         KirSam

Marianne skal på kommunikationskursus i starten af oktober.

·         Ungdomspræst

Intet til referat.

7.

 Evt.

Provsten stopper pr. 30. juni 2018.

 


 


 


 


 


 

MENIGHEDSRÅDSMØDER
2017
 
 

tirsdag 24. oktober

tirsdag 21. november


 

Kollerup og Vindelev Sogne, Sognepræst Birgitte Rosager Møldrup - brm@km.dk - Tel. 75 87 15 28 - Kollerupvej 9A