logo_ny.png

Kollerup – Vindelev

Menighedsråd

Referat af menighedsrådsmøde d. 16. jan. 2018

Afbud fra: Christina Frandsen, Bente Nielsen.

1.

Godkendelse/underskrivelse af referat fra møde d. 21. nov. 2017 og 13. dec. 2017

Referater godkendt og underskrevet.

2.

Orientering ved regnskabsfører

-herunder fastsættelse af honorarer til formand, kasserer, kirkeværge og kontaktperson.

Honorarer godkendt.

3.

Godkendelse af samarbejds-aftale for budgetåret 2018 med Vejle Provsti.

Godkendt.

4.

Orientering ved formand – herunder gennemgang af E-post

og status Kollerup graverhus

Vi undersøger andre muligheder end Postnord for udbringning af kirkeblad.

Juleskovtur gik rigtig godt. Ca. 25 deltagere.

Luciaoptog havde stor tilslutning.

Stiftsdag d. 17. marts 2018 på Haderslev Katedralskole.

Der er ny valglov på vej.

Provstesyn d. 3. maj 2018 foregår kl. 13.00 i Præste-gården, herefter i Vindelev Kirke kl. 14.00, til sidst i Kollerup Kirke  kl. 15.45.

Det er uvist om samarbejdsaftalen om organiststilllingen i Grejs er gået i orden.

Juleindsamling til Børnesagens Fællesråd:                Vindelev Kirke: 593 kr.   Kollerup Kirke: 1147 kr.

Generalforsamling i Distriktsforeningen d. 6. feb. 2018 i Vor Frelser Kirkes Kirkehus. Underholdning v. Arffmann.

Penge fra Liv og Vækst puljen, skal søges inden 1./3. 2018.

Der er kommet forårsprogram for Kirkehøjskolen.

Konsulentrunde foregår d. 24. eller 25. april 2018.

Vedr. Sognehus: vi mangler svar fra Fredningsnævnet.

Stiftet har udpeget Birgitte Møldrup som asylpræst.

5.

Vindelev kirke projektforslag

Projektforslaget blev drøftet. Herefter skal der afholdes møde med arkitekten.

6.

Orientering ved sognepræst

Der er nu 7 asylpræster i stiftet.

Der søges om penge i Liv og Vækst-puljen til en Kirke- og kulturmedarbejder til Jelling og St. Nicolai Sogn.

Birgitte deltager i et integrationsnetværk i Vejle, Crisco.

Der er 11 minikonfirmander i år.

Der er 7 konfirmander. Konfirmanddag for alle 90 konfirmander i Jelling, Hvejsel, Ildved, Kollerup, Vindelev fredag d. 26.jan. Der afholdes cykeldag d. 14. april.

Der er 10 asylansøgere til dåbsholdet i Jelling.

Der er 7 Skovagerkonfirmander.

Næste kirkeblad: deadline d. 23. feb.

7.

Orientering ved udvalgene:

·         Aktivitetsudvalg

·         Diakoni

·         Kirke/kirkegårdsudvalg

·         Præstegårdsudvalg

Præstegårdsskov

Herunder Lysningen

·         KirSam

Skovdag lørdag d. 12. maj 2018.

Sogneudflugt tirsdag d. 8. maj 2018.

Sommermøde er endnu ikke planlagt.

Intet nyt.

Kollerup:

Der skal bestilles kalkning til sommer til begge kirker.

Vindelev:

Vi har fået svar fra kirkegårdskonsulenten vedr. kirkegårdsplaner.

Der sættes fugtmålere op i begge kirker.

Det runde tårnvindue mod øst skal repareres.

Der er blevet fliset i skoven.

Vendepladsen skal repareres.

Langskovaftalen fortsætter i 2018.

Vedr. sikring af gravstene: Vejle Kirkegårde afholder erfamøde.

8.

Ungdomspræst

D. 6. marts 2018 er der repræsentantskabsmøde.

9.

Evt.

Intet.


 


 


 


 

MENIGHEDSRÅDSMØDER
2017
 
 

tirsdag 24. oktober

tirsdag 21. november


 

Kollerup og Vindelev Sogne, Sognepræst Birgitte Rosager Møldrup - brm@km.dk - Tel. 75 87 15 28 - Kollerupvej 9A