logo_ny.png


 

Kollerup – Vindelev

Menighedsråd

Menighedsrådsmøde d. 13. nov. 2018.

Afbud fra: Birgitte Møldrup.

1.

Godkendelse/underskrivelse af referat fra møde d. 9. okt. 2018

Referat godkendt og underskrevet.

2.

Konstituering –

alle poster er på valg.

Valg af Stemmetællere: Marianne og Birthe

Skriftlig forslag til Formand: Grethe Mogensen

Skriftlig valg af Formand: Grethe Mogensen

Skriftlig forslag til Næstformand: Verner Utoft

Skriftlig valg af Næstformand: Verner Utoft

Efterfølgende valg til udvalgene er ved håndsoprækning:

Kirkeværge:

Verner Utoft (Kollerup)

Jørgen Antonsen (Vindelev)

Kasserer: Jesper Kyed

                     Ekstern bogholderassistance  

                     ved ”Dit bogholderi” Jelling.

Sekretær: Mette Wolsing

Kontaktperson: Grethe Mogensen

Bygningssagkyndig: Ebbe Denert

Underskriftsberettiget:

Grethe Mogensen og Jesper Kyed

Kirke/kirkegårdsudvalg:

Elsebeth Jensen, Eva Vinkel, Else Vohlert og Jesper Kyed.

Repræsentanter til KirSams bestyrelse:

Verner Utoft og Grethe Mogensen

Præstegårdsudvalg:

Verner Utoft, Jesper Kyed, Eva Vinkel og Jørgen Antonsen

Repræsentanter til bestyrelsen for Lysningen (mindst 1 person):

Jørgen Antonsen,  frivillig Ebbe Denert, Jesper Kyed  og Mette Wolsing

Aktivitetsudvalg:

Elsebeth Jensen, Else Vohlert, Birthe Bertelsen, Birgitte Møldrup + frivillig Hanne Amdi

Repræsentantskabet for ungdomspræst og skole-kirkesamarbejdet i Vejle Provsti: 

Elsebeth Jensen

Stedfortræder: Else Vohlert

Valgbestyrelse:

Jørgen Antonsen (formand), Grethe Mogensen og Verner Utoft

3.

Orientering ved regnskabsfører og kasserer.

Der blev orienteret om regnskab. Det ser fint ud.

4.

Orientering ved formand – herunder gennemgang af E-post

Der er menighedsmøde i Sognestuen søndag d. 18. nov. 2018 efter gudstjenesten i Vindelev Kirke.

Vi har modtaget tilbud om at komme med i Vejkirker. Vi siger nej tak.

Der blev orienteret om mødet d. 7. nov. 2018 med arkitekter vedr. nyt sognehus.

5.

Orientering ved sognepræst

Punktet udgår.

6.

Orientering ved udvalgene

·         Aktivitetsudvalg

·         Præstegårdsudvalg Lysningen

·         Kirke/kirkegårdsudvalg

Herunder status om ny sognehus

Intet til referat.

Intet til referat.

Kollerup Kirke:

Kirkebænke er blevet malet.

Loftslem i våbenhus er sat op.

Kapel: vi har modtaget tilbud på køling.

7.

·         KirSam

Marianne fortæller, at de har en praktikant for tiden.

 8.

Indsamlinger i Kirkerne i 2019 - 

Skal der ske ændringer?

Kollerup

Vindelev

Påske

KFUM og KFUK i Danmark

KFUM og KFUK i Danmark

Pinse

Kirkens Korshær

Kirkens Korshær

Høst

Folkekirkens

Nødhjælp

Folkekirkens

Nødhjælp

1. søndag i

advent

Danske Sømands og udlands kirker

Danske Sømands og udlands kirker

Jul

Børnesagens fællesråd

Børnesagens fællesråd

Vi fortsætter som hidtil.

9.

Evt.

Kaffepause

10.

Lukket møde (kun for mr. medlemmer)

 

 

 


 


 

MENIGHEDSRÅDSMØDER
2018


 

13. nov.

 

Menighedsrådsmøder 2019:

15. januar

19. februar

19. marts

30. april

28. maj

25. juni

13. august

24. september

29. oktober

26. november


 


 

Kollerup og Vindelev Sogne, Sognepræst Birgitte Rosager Møldrup - brm@km.dk - Tel. 75 87 15 28 - Kollerupvej 9A